Home » Regulamin
 
Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Prasowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 1. Warunkiem zarejestrowania się na stronie Elektronicznego Biura Prasowego UJ (www.press.uj.edu.pl) jest zaakceptowanie przez przedstawiciela mediów (zwanego dalej „Użytkownikiem”) niniejszego Regulaminu w całości. 
 2. Każdy Użytkownik systemu Elektronicznego Biura Prasowego UJ jest zobowiązany do podania kompletnych oraz prawdziwych danych.
 3. Dane osobowe zbierane oraz przetwarzane w systemie Elektronicznego Biura Prasowego UJ wykorzystywane będą jedynie w procesie informowania i zapraszania zarejestrowanych przedstawicieli mediów na wydarzenia  organizowane przez Uniwersytet Jagielloński.
 4. Poprzez rejestrację w systemie Elektronicznego Biura Prasowego UJ (www.press.uj.edu.pl) Użytkownik wyraża, zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. 133 poz. 833), zgodę na ich dalsze przetwarzanie.
 5. Administratorem danych osobowych systemu Elektronicznego Biura Prasowego UJ jest Uniwersytet Jagielloński (adres : ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków).
 6. Administrator systemu zobowiązuje się do nieujawniania danych Użytkownika, chyba że zostanie zobowiązany przez prawo lub na przewidziane prawem żądanie uprawnionych organów.
 7. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do realizacji uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 8. Uniwersytet Jagielloński wyraża zgodę na korzystanie z danych i informacji zgromadzonych i udostępnionych w  Elektronicznym Biurze Prasowym UJ wyłącznie w celach informacyjnych. Zabrania się bez uprzedniej pisemnej zgody Uniwersytetu Jagiellońskiego wykorzystywania danych i informacji zgromadzonych i udostępnionych w Elektronicznym Biurze Prasowym UJ do celów marketingowych lub promocyjnych własnej działalności oraz własnych produktów lub usług.
 9. Korzystanie ze strony Elektronicznego Biura Prasowego UJ jest bezpłatne.
 10. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo odmowy umożliwienia dostępu do Elektronicznego Biura Prasowego UJ bez podania przyczyn mimo wykonania przez zamierzającego korzystać z Biura Prasowego czynności rejestracyjnych, jak również czasowej lub stałej blokady dostępu do Elektronicznego Biura Prasowego UJ.
 11. Uniwersytet Jagielloński nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika Elektronicznego Biura Prasowego UJ informacji zawartych w Elektronicznym Biurze Prasowym UJ, chyba że szkoda taka powstała z winy umyślnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Uniwersytet Jagielloński uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. Uniwersytet Jagielloński  poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Elektronicznego Biura Prasowego UJ. Brak akceptacji zmiany postanowień Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z Elektronicznego Biura Prasowego UJ.
 13. Wszelkie pytania dotyczące strony Elektronicznego Biura Prasowego UJ (www.press.uj.edu.pl) prosimy przesyłać poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce „Kontakt”.
 14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kontakt
Jagiellonian Univeristy Press Office 
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 663 23 45
e-mail: bpuj@uj.edu.pl
www.uj.edu.pl